Oslav narozeniny Ksisters s námi

Pravidla

І. Obecné podmínky

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „pravidla“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde je na jedné straně společnost Ksisters s.r.o., zapsaná na adrese: Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53143230, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislavy I, oddíl: s. r. O., číslo jednací: 146321/B (dále jen „Ksisters“ nebo „prodávající“), a na straně druhé je kupijící.

2. Kupujícím je fyzická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu a zakoupila od prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce ksisters.cz a která má právo uplatnit stížnost z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „kupující“).

3. Použití postupu prodeje na dálku popsaného v tomto nařízení je určeno výhradně spotřebitelům, jak je to definováno v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., „občanský zákoník“) a v zákoně o ochraně spotřebitelů České republiky. (Zákon č. 634 / 1992 Sb., „Zákon o ochraně práv spotřebitelů“), tedy fyzických osob, kteří nepůsobí v rámci své podnikatelské činnosti nebo nevykonávají samostatnou odbornou činnost, ale vstupují nebo se jinak stýkají s podnikatelem. Ksisters si vyhrazuje právo nezpracovávat objednávky od jiných osob než „spotřebitelů“.

4. Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly.

ІІ. Bezpečnost a ochrana informací

1. Kupující při nákupu poskytuje následující údaje:
- jméno a příjmení,
- trvalý pobyt;
- emailová adresa;
- telefonní číslo.

Uvedené údaje jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a další komunikaci za účelem doručení zboží.

2. Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováním kupující souhlasí, jsou obsaženy v dokumentu "Bezpečnost a ochrana osobních údajů".

3. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa. Tyto získané osobní údaje zpracováváme výhradně pro účely nezbytné pro posouzení stížnosti. Kupující má právo na učinění změny svých osobních údajů, včetně práva požadovat vysvětlení a/nebo požadovat vymazání chybně zadaných údajů, jakož i další práva přiznaná v souladu se zákonem.

ІІІ. Uzavření kupní smlouvy

1. Smlouva se uzavírá elektronicky, na dálku (e-mailem), tzn. na základě elektronické objednávky kupujícího (zasláním objednávky Kupující zasílá nabídku na uzavření kupní smlouvy), kterou prodávající potvrdí (přijetí nabídky).

2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Tento souhlas prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním dopisem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V informačním dopise nalezne kupující v příloze aktuální znění podmínek.

3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje předat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo vlastnit zboží až do úplného zaplacení ceny zboží. Prodávající je povinen zaslat zboží určenému přepravci k předání zboží konečnému kupujícímu. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, kvalitě a provedení. Není-li dohodnuto, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží v pořadí nezbytném pro bezpečnost zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem prodávající zabalí zboží pro přepravu.

IV. Cena a platební podmínky

1. Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost před provedením objednávky zkontrolovat celkovou cenu včetně DPH a všech dalších poplatků.

2. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
- platba předem bankovním převodem,
- platba přes internet,
- na dobírku při předání zboží (přepravce přebírá hotovost od klienta).

3. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Nebezpečí poškození zboží přechází po předání zboží kupujícímu. Při zaslání zboží na dobírku se informace o platebních podmínkách nemění.

V. Dodací podmínky

1. Podmínky dodání zboží v dohodnutých termínech jsou:
- Kontrola objednávky;
- Dostupnost objednaného zboží v množství dle elektronické objednávky;
- Doručení a platba dle informací na webu ksisters.cz.

2. Termín dodání zboží nabízeného Prodávajícím je ve většině případů do 3 pracovních dnů od okamžiku potvrzení objednávky, maximální termín dodání je 10 pracovních dnů. Objednávka je odeslána přepravci obvykle do 1 pracovního dne od potvrzení objednávky. Dodací lhůta se může prodloužit, a to i v případě nedostatečných informací pro odeslání objednávky.

3. Možné způsoby dodání zboží v ČR:
- Doručení zboží na adresu dobírkou. Zboží je zasíláno přepravcem. Přepravce doručuje zásilky v pracovní dny, obvykle do 48 hodin od odeslání zboží.
- Doručení zboží na adresu nebo do provozovny přepravce bez dobírky. Zboží je doručováno za stejných podmínek jako dodání na dobírku, pouze v tomto případě si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít zboží od třetí osoby (přepravního partnera prodávajícího).

4. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna přepravou a předáním zboží dopravci (přepravní službě) k dalšímu doprovodu na místo určení. Odpovědnost za nahodilou ztrátu, poškození nebo zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy kupující měl povinnost zboží převzít, avšak neučinil tak v rozporu s obchodními podmínkami. smlouva o prodeji.

5. Prodávající si může účtovat poplatek za dodání zboží. Podrobné informace o ceně a dodacích podmínkách naleznete v záložce "Doručení". Kromě toho jsou informace o ceně, termínu a nákladech na dodání uvedeny v průběhu objednávkového procesu a jsou rovněž potvrzené společností Ksisters v elektronickém dopise zaslaném kupujícímu. Spolu se zbožím je kupujícímu doručen daňový doklad (faktura). Všechny ceny jsou včetně DPH.

Spolu se zbožím je kupujícímu doručen daňový doklad (faktura). Všechny ceny jsou včetně DPH.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo bez uvedeného důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Ale Ksisters, poskytuje kupujícím možnost odstoupit od smlouvy do 90 dnů ode dne obdržení objednávky, přičemž je nutné zaslat e-mail prodávajícímu e-mailem, na adresu [email protected] o zrušení ve výše uvedené lhůtě. Formulář pro odmítnutí při uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvu je ke stažení zde.

Zboží, které chcete vrátit, zašlete na: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, district of Raca. Spotřebitel, pokud chce uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí vrácenou objednávku zaslat na kontaktní adresu prodávajícího spolu s veškerou dokumentací, např. originál faktury, vzorky, návody a další dokumentace ke zboží, které mu doručit spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží má spotřebitel nárok na vrácení nákladů na dopravu ve výši odpovídající nejlevnější variantě doručení. V případě pozdějšího odmítnutí obdrží spotřebitel pouze vrácení hodnoty zboží.

Výše uvedené částky budou kupujícímu/spotřebiteli vráceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vraceného zboží. Pokud není dohodnuto jinak, budou peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým kupující provedl platbu.

2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:
- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;
- prodej zboží, které se rychle kazí;
- pokud trvanivost zboží uplynula v době, kdy bylo zboží u spotřebitele;
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není možné z hygienických důvodů vrátit a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen;
- prodej zboží, které může být pro svou povahu po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

VII. Odpovědnost za vady výrobku a záruka

1. Záruční podmínky na zboží se řídí těmito pravidly a aktuálními právními předpisy České republiky.

2. Kupující má právo požádat o vrácení produktu do 24 měsíců. Projeví-li se vada během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že vada existovala již při převzetí zboží. Požádá-li kupující o reklamaci zboží po 6 měsících ode dne převzetí, musí prokázat, že vada existovala již v době převzetí zboží.

VIII. Stížnost

1. Pokud při dodání bude objevena vada, Ksisters vrátí kupujícímu peníze ve formě kuponu (přiměřená sleva na další objednávku).
Zákazník může rovněž požadovat odstranění vady formou výměny výrobku. Je-li odstranění vady pro Ksisters nemožné nebo nevýhodné, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny a v případě podstatné vady od kupní smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si při oznámení vady zvolil.

2. Výrobek se považuje za vadný, zejména nemá-li obvyklé nebo prezentované vlastnosti, neodpovídá určenému účelu, neodpovídá zákonným požadavkům nebo nebyl dodán ve sjednaném množství. Přecitlivělost nebo alergická reakce na dodané zboží není základem pro uznání vady zboží. Stejně tak vady dárků nebo bezplatných věcí, na které se objednávka nevztahuje, nejsou považované za vadu. Fotografie produktů v našem internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní a nepředstavují závazný popis vlastností produktů (např. balení se může lišit v důsledku změn provedených výrobcem).

3. Dotazy ohledně reklamací zasílejte na [email protected] s reklamačním formulářem, který je k dispozici zde. Při vyplňování formuláře nezapomeňte popsat o jakou vadu se jedná a přiložit fotografie vadného výrobku (pokud je to možné). Zboží, které je nutno reklamovat, po potvrzení má být zasláno s vyplněným formulářem na adresu: Púchovská 16, 831 06 Bratislava, Slovensko, Okres Rača.

4. O projednání reklamace, zejména o přijetí reklamace a jejím kladném či záporném vyřízení, bude Ksisters kupujícího informovat e-mailem nebo SMS zprávou. Ksisters mohou zákazníka kontaktovat i telefonicky.

5. Reklamace bude neprodleně prozkoumána. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady zpravidla netrvá déle než 30 dnů. V opačném případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Je odpovědností kupujícího pomoci společnosti Ksisters dodržet výše uvedený termín.

6. V případě kladné reklamace ponese Ksisters náklady na vrácení zboží.

IX Věrnostní program - Ksisters club

1. Nákupem produktů v internetovém obchodě Ksisters se stáváte členem Věrnostního programu Ksisters club (dále jen Věrnostní program nebo Ksisters klub).

2. V rámci Věrnostního programu je účastníkovi za nákupy kosmetiky v internetovém obchodě Ksisters vrácen Cashback na věrnostní účet. Výše cashbacku nahromaděného za věrnost odpovídá kupní ceně v korunách.

3. Čím více produktů si člen věrnostního programu zakoupí, tím více výhod získá. Úrovně loajality a výhody, které člen obdrží, jsou uvedeny níže:
1. Nováček
2. Kamoška
3. Sister

Více informací nalezneš v sekci: "My Ksisters Club".

4. Nahromaděný cashback nelze prodat ani darovat a cashback nelze vyměnit za hotovost. S nahromaděným cashbackem může účastník věrnostního programu zaplatit pouze 50 % ceny zboží.

5. Doba platnosti cashbacku je 1 rok od každého nákupu. Kupující si může na webové stránce zkontrolovat, jaký cashback má k dispozici, k tomu musí být na webové stránce autorizován a lze jej navíc zkontrolovat v košíku při zadávání objednávky.

6. Ksisters nenese odpovědnost za případné zneužití cashbacku třetí osobou, pokud účastník věrnostního programu včas neinformoval o ztrátě přístupu k účtu.

7. Ksisters si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo přerušit věrnostní program. Společnost Ksisters si také vyhrazuje právo změnit systém napočítávání cashbacku.

8. V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního programu se Ksisters zavazuje informovat Členy Věrnostního programu na webových stránkách Ksisters. Nevyužitý cashback se při ukončení nebo přerušení Věrnostního programu vymazuje.

9. Členství v klubu Ksisters a související služby jsou bezplatné.

10. Člen Věrnostního programu může být z Ksisters klubu kdykoliv z vlastní vůle vyloučen. Zákazník v tomto případě zašle žádost o zrušení na emailovou adresu: [email protected].

X. Referalní program

1. Právo na účast.

Referalní program je k dispozici pouze zákazníkům Ksisters, kterým je v době účasti osmnáct (18) let.
Vaše účast v Referalnímu programu a použití vašeho referalního odkazu nebo propagačního kódu představuje úplný a bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, a s rozhodnutími a výklady Ksisters, které jsou konečné a závazné pro všechny záležitosti související s tímto Programem.

Nový kupující v rámci Referalního programu (dále jen „Referalci“) je kombinací unikátního telefonního čísla a e-mailu (těch, které nebyly použity při zadávání objednávek na webu Ksisters jakékoli doménové zóny).

Pokud jste Nový kupující, můžete mít nárok na slevu při zadávání své první objednávky, výši slevy určuje společnost Ksisters podle vlastního uvážení.
Pro tohle musíte použít referalní odkaz nebo referalní propagační kód, který vám dal přítel.
Aby bylo možné uplatnit promo kód, musíte být zaregistrováni nebo autorizováni na stránce a zároveň na vašem účtu nesmí být žádné úspěšné nákupy.

2. Obecné informace o Referenčním programu.

Při dodržení specifikovaných požadavků, které určují právo na účast, můžete se účastnit Referalního programu po zakoupení produktů nabízených na Stránce.
48 hodin po obdržení vaší první objednávky budete automaticky zaregistrováni do Referalního rogramu a jako jeho člen budete moci získat cashback na účet ksisters club ve výši 100 Kč v budoucí (dále „Cashback“).

Pokud si přejete odmítnout účast v Referalním programu, kontaktujte nás prosím e-mailem: [email protected]

Jak je uvedeno výše, 48 hodin po obdržení vaší první objednávky na váš účet bude vygenerován speciální odkaz nebo propagační kód (dále „Referalní odkaz“), který bude dostupný na vašem osobním účtu /my-ksisters-club.

Svůj Referalní odkaz můžete sdílet s potenciálními novými kupujícími.

Pro objednávky zadané Referalci, kteří přejdou na web Ksisters pomocí vašeho Referalního odkazu nebo použijí váš promo kód při zadávání své první objednávky, bude vám připsán Cashback, k tomu musí Referal obdržet svou první objednávku ve výši 845 CZK.

Cashback můžete využít na stejném principu jako ve Věrnostním programu.

3. Přijímání Cashbacku

Cashback bude připsán na váš účet věrnostního programu.

Připsání Cashbacku za použití vašeho referalního odkazu nebo za použití vašeho propagačního kódu, stejně jako v souladu s dalšími požadavky uvedenými v těchto pravidlech, nastane do 48 hodin poté, co Referal obdrží svou první objednávku.

XІ. Alternativní řešení sporů

1. Kupující má právo požádat prodávajícího o náhradu škody (e-mailem na [email protected]), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.
Jestli prodávající na tuto žádost odpoví záporně nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující jako spotřebitel může své právo na mimosoudní řešení sporu uplatnit u orgánu příslušného k řešení spotřebitelských sporů.
Příslušným orgánem k mimosoudnímu řešení sporů je Úřad obchodní inspekce České republiky.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy Evropské komise pro řešení sporů online, která je dostupná na internetu na adrese.

2. Evropské spotřebitelské centrum v České republice, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky, je kontaktní osobou podle nařízení (ES) č. 524 / 2013 o online řešení sporů.

3. Spory mezi klientem a Ksisters, které nelze vyřešit smírnou cestou podle předchozích ustanovení, budou řešeny místně příslušným soudem klienta v místě jeho trvalého bydliště.

XІI. Závěrečná ustanovení

1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito všeobecnými podmínkami a příslušnými právními ustanoveními českého práva na ochranu spotřebitele.

2. Ostatní záležitosti v těchto všeobecných obchodních podmínkách výslovně neupravené se řídí platným právem, které je platné v době uzavření jednotlivých kupních smluv.

3. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

4. Pokud se jeden nebo více bodů těchto podmínek stane zcela nebo zčásti neplatnými, platnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena a ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Tyto obchodní podmínky nabývají činnosti dne 14. prosince 2021.

Pravidla jsou ke stažení zde

Přihlášením potvrzuji, že souhlasím s podmínkami ochrany