Při objednávce nad 1269 kč dostanete od nás jako dárek

Ochrana Osobních Údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a bezpečnosti byly vypracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/EU a určuje jak Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s užíváním webu https://ksisters.cz/ (dále jen Web), a také při nákupu zboží a služeb od nás, je využíván a chráněn, a to prostřednictvím webu nebo jakýmkoli jiným způsobem, prostřednictvím Vaší interakce s námi (například prostřednictvím zákaznické linky nebo webového chatu ) a v budoucnu po Vaší účasti ve věrnostním programu. To zejména znamená, že při zpracování osobních údajů společnost Ksisters s.r.o. jsou respektovány zásady zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, omezení účelu, omezení ukládání, minimalizace údajů, přesnosti, integrity a důvěrnosti.

Správcem osobních údajů je Ksisters s.r.o. se sídlem Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53143230, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, spisová značka: 146321 / B ("Ksisters “), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále též „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a zpracovávané v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů může Ksisters pověřit zpracovatele. Pro jakékoli informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně seznamu zpracovatelů údajů Ksisters, kontaktujte prosím [email protected]

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách bezpečnost a ochrana osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:
• Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo.
• Demografické údaje. Údaje o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk.
• Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb.
• Přihlašovací údaje. Přihlašovací jména. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:
• Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo.
• Demografické údaje – země, údaje o pohlaví.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:
• Údaje týkající se komunikace mezi Ksisters a zákazníkem
• Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Ksisters

1.2. Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
• Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů ke splnění právních povinností (např. účetní doklady).
• Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
• Zákaznická podpora. K zajištění zákaznického servisu ak odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění těchto smluv.
• Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi a jejího individuálního přizpůsobování. Můžeme Vás například kontaktovat e-mailem, nebo jiným způsobem, abychom Vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav Vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu Vašeho účtu. Pokud u nás nakupujete jako ne oprávněný uživatel, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném zájmu společnosti Ksisters, jako je popsáno výše. O zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů včetně přidávání nových funkcí a zároveň s cílem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom Vašim právům a zájmům zajistili dostatečnou ochranu, za účelem zlepšování používáme osobní údaje, které jsou v co největší možné míře anonymizovány.
• Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat iz oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, na zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
• Marketingové nabídky.
• Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
• Tato obchodní oznámení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu.
• V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
• Marketingové nabídky, které se Vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o Vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.
• Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě vašeho souhlasu.
• Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním.
• Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Ksisters
• V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Ksisters, a to za účelem zajištění lepšího provozu internetových stránek Ksisters a pro účely internetové reklamy společnosti Ksisters. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

c) logistickým firmám za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy

d) našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte

e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat

f) třetím stranám; právním nebo finančním zástupcům

g) veřejným orgánům (např. policie)

h) třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

2. Zákaznické konto a nákup bez registrace

a) V rámci vytvoření osobního účtu Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům včetně jejich editace a můžete takto nahlížet do svých údajů o dokončených i nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického konta můžete také spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.

b) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem e-shopu také nakoupit bez registrace.

c) Máte právo ukončit smlouvu v souladu s příslušnými obchodními podmínkami.

3. Zabezpečení osobních údajů a období uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) Рožadujeme, aby naše procesy byly v souladu s GDPR

c) Přístup do Vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontě vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, používáte-li počítač spolu s jinými uživateli. Ksisters nepřebírá zodpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Ksisters přímo způsobila.

3.2. Období zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:
- v době nezbytné k zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy
- 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů
- v době, po kterou je Ksisters povinné jako správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, Např. faktury vystavené společností Ksisters, jsou v souladu se zákonem archivovány 10 let od jejich vystavení
- souhlas pro upozornění o dostupnosti zboží zůstává v platnosti do odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání
- souhlas s marketingovými nabídkami je platný 4 roky nebo do odvolání

V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo je dáno právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoli požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

c) Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [email protected]. Obrátit se můžete také na Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz

d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které Ksisters potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo bude-li uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Webové stránky

5.1. Soubory cookies

Naše stránky používají tvz. cookies, aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které se používají ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme například. na:
- správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
- zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
- co nejlepší přizpůsobení našich stránek k Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích
- zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

5.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzn. „session cookie“, jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzn. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:
- analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
- konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
- trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
- remarketingové, které používáme k personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
- esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. Informace o prohlížečích a způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete najít na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

5.4. Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby nacházející se na těchto webových stránkách nebo přístupné prostřednictvím nich.

6. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí, co se týká těchto Zásad, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese.

Odpovědná osoba: [email protected]

Kontakt: Ksisters, s.r.o.
IČO 53143230,
Adresa sídla: Bajkalská 45G,
821 05, Bratislava, Slovenská republika

Zákaznický servis: [email protected]

Tyto Zásady platí od 14.12.2021

Přihlášením potvrzuji, že souhlasím s podmínkami ochrany